Lite om radon och radonhalt

Radon är en radioaktiv gas som stammar från naturligt förekommande radium som förekommer i marken och i konventionella byggmaterialRadon är ett grundämne med beteckningen Rn i det periodiska systemet.

Radon är en radioaktiv gas som stammar från naturligt förekommande radium som förekommer i marken och i konventionella byggmaterial. Radium är instabil och sönderfaller, och i samband med detta bildas bl.a. gasen radon. Du kan varken lukta eller se gasen så den detekteras inte utan rätt mätmetoder.

Det finns dock stora skillnader i radonhalter från tomt till tomt och från trakt till trakt. Om det finns stenar och moräner inom tomten, då är det mycket sannolikt att man hittar en hög radonhaltom man gör en radonmätning.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns nästan 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter som är högre än gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Har du för mycket radon i huset? Du kan mäta radonnivån i ditt hem med en radonmätare.

Gränsvärde för radonhalt

Koncentrationen av radon i luften anges som “becquerel per kubikmeter” (Bq/m3). I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten anger ett riktvärde på 200 Bq/m3 i sina allmänna råd, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler.

Nyligen genomförda undersökningar har visat att flertalet människor med cancer, då sjukdomen har orsakats av radon, har levt i ett hem med en radonhalt på mellan 100-200 Bq/m3 (Källa: “Rekommendationer för radon i bostäder i Nordiska Länder 2009 “). Därför rekommenderar Socialstyrelsen att man inte bör bo i ett hem med en radonhalt på över 200 Bq/m3. WHO rekommanderer lägre än 100 Bq/m3.

Om du har en radonhalt i bostaden på mellan 200-300 Bq/m3, är allt som krävs några enkla steg. Om radonhalten i hemmet är på över 400 Bq/m³ behövs vanligtvis flera åtgärder och radonmätningar måste göras löpande.

När radon kommer in i hemmet

Gasen radon tränger huvudsakligen in i huset från marken genom små sprickor i fundamentet. När radon väl har kommit in i huset kan man andas in den och den kan avge strålning till lungorna.

Men inom de första dagarna sönderfaller mycket av det radon som finns i hemmet till ett antal andra radioaktiva ämnen, inklusive polonium. Dessa radioaktiva ämnen kan då klibba sig fast på partiklar som damm och rök.

När du sedan andas in kommer dessa radioaktiva partiklar ner i lungorna. En del av partiklarna blir sittande och avger strålning. Det är mycket svårt att bli av med dessa partiklar och strålningen från partiklarna kan orsaka cancer.

Hälsa

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400-500 fall av lungcancer per år orsakas av radon i inomhusmiljöer. Av dessa är 90 procent rökare.

Om vi sänkte radonhalten i hus som har mer än 200 Bq/m3 skulle detta på längre sikt förhindra omkring 200 lungcancerfall per år.

En ny undersökning från danska Kræftens Bekæmpelse har just visat att hög förekomst av radon i en bostad ger ökad risk för akut lymfatisk leukemi hos barn. Vid 9 % av tillfällen med leukemi hos barn orsakas sjukdomen av förhöjda radonhalter i bostaden.

Här kan du läsa mer om:
Köp en radonmätare
Förebyggande av radon
Boka en radonbesiktning

Ring oss på telefon 040 674 18 44
Eller mejla till: info@agx-nordic.se


Köp en radonmätare